Obchodné podmienky

Úvod Všeobecné informácieObchodné podmienky

Obchodné podmienky


pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.fuxo.sk

Článok 1
Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom e-shopu je FUXO, s.r.o., Rajtákova 6697/58, 841 03 Bratislava - Lamač, zapísaný na Mestskom súde Bratislava III. odd. Sro, vl.č. 121160/B, IČO: 50988204, DIČ: 2120556702, IČ DPH: SK2120556702 (ďalej len „predávajúci“). Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu www.fuxo.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby (ďalej len „kupujúci“). Kontaktný telefón 02/64531375, 0905 553699. Dohľad vykonáva SOI Bratislava, Prievozská č. 32, 820 07 Bratislava.

Článok 2
Postup pri objednávaní

Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAJ DO KOŠÍKA“. Po vybratí tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“ možno uskutočniť objednávku kliknutím na „POKRAČOVAŤ NA OBJEDNÁVKU“. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho kliknutím na ikonu „ODOSLAŤ“. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.


Článok 3
Cenové a platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Tovar posielame na dobierku Slovenskou poštou a DPD. Minimálna objednávka tovaru je 8,00 € s DPH plus náklady na dopravu.

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odoslania objednávky. Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 14 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.
Účtujeme poplatok za prepravu alebo poštovné.

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. V prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale (atramentové kazety a laserové tonery), ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo životného prostredia a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený NEMÁTE PRÁVO ODSTÚPIŤ od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu FUXO predajňa, Malokarpatské nám.7, 841 03 Bratislava - Lamač, fuxo@fuxo.sk
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok 6
Reklamačné podmienky


  • Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.
  • Záručná doba tovaru je 24 mesiacov, u spotrebných materiálov v ochrannom obale je doba spotreby vyznačená na obale. Po otvorení spotrebného materiálu v ochrannom obele je doba určená na spotrebu výrobku 6 mesiacov.
  • Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť bez zbytočného odkladu. 
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  • Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy ustúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže vec riadne užívať.
  • Ak ide o neodstrániteľné vady má kupujúci právo na primeranú zľavu.

 


Článok 7
Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných úradov riadi Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


• Komu:  FUXO, s.r.o., Rajtákova 58, 841 03 Bratislava - Lamač, (fuxo@fuxo.sk)


• Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________


• Dátum prijatia tovaru : _______________________________________________________________________________

• Meno a priezvisko spotrebiteľa: ________________________________________________________________________

• Adresa spotrebiteľa: _________________________________________________________________________________

• Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ________________________________________

• Dátum _________________________________________

Copyright 2014 - 2024 © FUXO s.r.o.